Yhdistyksen säännöt , vahvistettu jäsenkokouksessa 15.12.2012 

Haukilahden Pallo HooGee ry – Gäddviks Boll HooGee rf

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka
Yhdistyksen nimi on Haukilahden Pallo HooGee ry. ja yhdistyksen ruotsinkielinen nimi on Gäddviks Boll HooGee r.f. Yhdistyksen kotipaikka on Espoo.
Yhdistyksen kokous- ja pöytäkirjakieli on suomi.

2. Tarkoitus ja toiminnan laatu
Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja kehittää jalkapalloharrastusta kotipaikkakunnallaan.
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää jalkapallo- ja muita liikuntaharjoituksia sekä koulutustilaisuuksia hankkii tarvittavia välineitä vaikuttaa kotipaikkakunnallaan liikunta-, terveyskasvatus- sekä liikuntapaikkasuunnitteluun ehdotuksin ja kannanotoin.
Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi harjoittaa alaansa liittyvää julkaisutoimintaa, voi ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja, omistaa toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta sekä toimeenpanna asianmukaisen luvan saatuaan arpajaisia ja rahankeräyksiä.

3. Jäsenet
Varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen.
Kannattavaksi jäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa.
Varsinaiset jäsenet ja kannattavat jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.
Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksessa kutsua henkilö, joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut yhdistyksen toimintaa.
Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

4. Jäsenen eroaminen ja erottaminen
Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.
Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitteet, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

5. Jäsenmaksu
Varsinaisilta jäseniltä ja kannattavilta jäseniltä perittävän vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta erikseen kummallekin jäsenryhmälle päättää vuosikokous. Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsenet eivät suorita jäsenmaksuja.

6. Hallitus
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksessa valitut puheenjohtaja ja hallituksen jäsenet. Jäseniä vähintään neljä (4) ja enintään kuusi (6).Hallituksen jäsenten toimikausi on kaksi (2) kalenterivuotta. Siten että puolet hallituksesta on kerrallaan erovuorossa. Puheenjohtajan toimikausi on yksi (1) kalenterivuosi.Hallitus valitsee järjestäytymiskokouksessaan keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä valitsee keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, taloudenhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.
Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

7. Hallituksen tehtävät
Hallituksen tehtävänä on erityisesti

 • Toteuttaa yhdistyksen kokouksen päätökset
 • Johtaa ja kehittää yhdistyksen toimintaa
 • Valita tarvittavat jaostot, valiokunnat ja työryhmät sekä niiden puheenjohtajat
 • Vastata yhdistyksen taloudesta
 • Pitää jäsenluetteloa
 • Laatia toimintakertomus ja tilinpäätös
 • Laatia toimintasuunnitelma ja tulo- ja menoarvio seuraavaa toimintavuotta varten
 • Hoitaa yhdistyksen tiedotustoimintaa
 • Hyväksyä ja erottaa jäsenet sekä päättää jäseniä koskevista kurinpitotoimista
 • Valita ja erottaa yhdistyksen toimihenkilöt sekä sopia heidän eduistaan
 • Päättää yhdistyksen ansiomerkkien myöntämisestä ja muiden kunnia- ja ansiomerkkien esittämisestä
 • Ryhtyä muihin toimenpiteisiin, joita yhdistyksen etu vaatii
 • Luovuttaa tilit tilintarkastajille tarkastettavaksi vähintään kolme viikkoa ennen kevätkokousta.

8. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen
Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja, kaksi yhdessä.

9. Tilikausi ja tilintarkastus
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.
Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen toimintakertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään kuukautta ennen kevätkokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta hallitukselle.

10. Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen kevätkokous pidetään hallituksen määräämänä päivänä helmi-huhtikuussa ja syyskokous hallituksen määräämänä päivänä loka-joulukuussa.


Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.
Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä, kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä yksi ääni. Kannattavalla jäsenellä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus.
Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

11. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä, yhdistyksen kotipaikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä, sähköpostitse tai yhdistyksen kotisivuilla.

12. Vuosikokoukset
Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 • kokouksen avaus
 • valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
 • todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 • hyväksytään kokouksen työjärjestys
 • esitetään tilinpäätös, toimintakertomus ja tilin/toiminnantarkastajien lausunto
 • päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
 • käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 • kokouksen avaus
 • valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
 • todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 • hyväksytään kokouksen työjärjestys
 • vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio,  jäsenmaksun sekä toimintamaksujen suuruudet seuraavalle kalenterivuodelle
 • valitaan hallituksen puheenjohtaja ja erovuoroisten tilalle uudet hallituksen jäsenet
 • valitaan yksi tai kaksi tilin/toiminnan tarkastajaa ja heille varahenkilöt
 • käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.


Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

13. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen
Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.
Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.